VEKA PolskaDla producentów okienZarządzanie jakościąTechnika okiennaZnak CE

Znak CE

 Od 1 lipca 2013 dyrektywę budowlaną zastąpiło Rozporządzenie 305/ 2011. Podstawowe regulacje dotyczące zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu stosuje się również od dnia 1 lipca 2013. 

Oznakowanie CE jest już znane i obowiązujące dla okien i drzwi. Zmiany spowodowały korzyści polegające na tym, że Rozporządzenie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE bez dodatkowych krajowych aktów wdrażających. 

Producenci i importerzy mogą wykorzystywać europejskie aprobaty techniczne wydane zgodnie z art. 9 dyrektywy 89/ 106/ EWG przed dniem 1 lipca 2013, jako europejskie oceny techniczne, jedynie do końca okresu ważności tych aprobat. 

Deklarowane własności stolarki okiennej do wymagań Aprobaty Technicznej - dawny znak B w rozumieniu zapisów normy zharmonizowanej - posiadają jedną klasę  z wymaganych własności eksploatacyjnych, a mianowicie klasę szczelności na wodę opadową 4A/ 150 Pa. Ciśnienie prędkości wiatru w pierwszej strefie obciążeń wiatrem w Polsce wynosi Vk = 250 Pa. Deklarowanie własności stolarki do znaku B nie zapewnia użytkownikowi okien otrzymania wyrobu, którego własności eksploatacyjne gwarantują ich prawidłowe funkcjonowanie w miejscu zabudowania (obiekt, rodzaj terenu, strefa obciążeń). Jedynie oznaczene wyrobu znakiem CE i wystawienie Deklaracji Właściwości Użytkowych do wymagań normy PN-EN 14351-1 stanowi dla użytkownika gwarancję przydatności zakupionej stolarki. 

W przypadku systemów VEKA, bezpieczeństwo użytkownika dodatkowo potwierdzamy badaniami własności mechanicznych okien. 

Podstawowe definicje

 • Wyrób budowlany - każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzany do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, mający wpływ na spełnienie wymagań podstawowych przez te obiekty.
 • Zestaw - wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwóch odrębnych elementów, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać wbudowane w obiektach budowlanych.
 • Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego - cechy wyrobu, które odnoszą się do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, określone w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych.
 • Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - właściwości użytkowe odnoszące się do odpowiednich zasadniczych charakterystyk wyrażone jako poziom lub klasa, lub w sposób opisowy.
 • Typ wyrobu budowlanego - zestaw reprezentatywnych poziomów lub klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub innych składników w określonym procesie produkcyjnym.
 • Poziom - wynik oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, wyrażony jako wartość liczbowa.
 • Klasa - zakres poziomu właściwości użytkowych wyrobu budowlanego ograniczony wartością minimalną i maksymalną.
 • Wartość progowa -  oznacza minimalny lub maxymalny poziom właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego.
 • Zakładowa kontrola produkcji ZKP - udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.
 • Producent - osoba fizyczna lub prawna, która produkuje wyrób budowlany lub która zleca zaprojektowanie lub wyprodukowanie wyrobu budowlanego i wprowadza ten wyrób do obrotu pod własną nazwą lub znakiem firmowym.
 • Dystrybutor - osoba fizyczna lub prawna w łańcuchu dostaw, inną niż producent lub importer, która udostępnia wyrób budowlany na rynku.
 • Importer - osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która wprowadza wyrób budowlany z państwa trzeciego do obrotu w Unii.
 • Upoważniony przedstawiciel - osoba fizyczna lub prawna mająca siedzibę w Unii, która otrzymała pisemnie pełnomocnictwo producenta do wykonywania w jego imieniu określonych zadań.
 • Udostępnienie na rynku - każde dostarczenie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku unijnym w ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie.
 • Wprowadzenie do obrotu - udostępnienie po raz pierwszy wyrobu budowlanego na rynku unijnym.
 • Wycofanie z obrotu - każdy środek, którego celem jest zapobieżenie udostępnieniu na rynku wyrobu budowlanego w danym łańcuchu dostaw.
 • Wycofanie od użytkownika - każdy środek, którego celem jest doprowadzenie do zwrotu wyrobu budowlanego, który został już udostępniony użytkownikowi końcowemu.

 "Deklaracja Własności Użytkowych" wg Dziennika Urzędowego