PL

Wymiana okien
z dofinasowaniem
z programu „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest rządowym programem dofinansowującym termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Dla kogo dofinansowanie z „Czystego Powietrza”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

O jakiej wysokości dofinansowania mowa?

Nawet do 135 000 zł. Dotacje zostały podzielone na trzy poziomy dochodowe: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Zasada jest taka, że im dochody są niższe, tym wyższe środki można pozyskać. Dla przykładu, by móc ubiegać się o najwyższy poziom dofinansowania, próg dochodowy w gospodarstwie wieloosobowym wynosi do 1090 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym to 1526 zł.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Na jakie przedsięwzięcia można otrzymać dotacje?

Dofinansowanie dostaniemy na:
· zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania Programu Czyste Powietrze.
· zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych (dachów, ścian, podłóg), okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (z demontażem)
· zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
· zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
· zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
· dokumentację dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy. Kwota finansowania audytu energetycznego wynosi 1200 zł dla wszystkich przedsięwzięć.

Ile na wymianę stolarki otworowej?

Koszty termomodernizacji budynku nie mają limitu kwotowego. W zasadach programu „Czyste Powietrze” podany jest procentowy udział w poniesionych kosztach, które podlegają dofinansowaniu.

Ile procent poniesionych kosztów netto na wymianę stolarki otworowej można otrzymać z dofinansowania?

Podstawowy poziom dochodowy:

40% kosztów netto

na zakup i wymianę okien i drzwi może
być dofinansowane z „Czystego Powietrza”.

Podwyższony poziom dochodowy:

70% kosztów netto

na zakup i wymianę okien i drzwi może
być dofinansowane z „Czystego Powietrza”.

Najwyższy poziom dochodowy:

100% kosztów netto

na zakup i wymianę okien i drzwi może
być dofinansowane z „Czystego Powietrza”.

Program trwa do końca 2030 roku, jednak pamiętajmy, że środki należy wydać do 31 listopada 2029 roku.

Prefinansowanie – nowość warta zainteresowania

Prefinansowanie przedsięwzięcia jest możliwe. Wygląda to tak, że część dotacji przyznawanej inwestorowi zostaje przelana w formie zaliczki na rachunek bankowy wykonawcy. Wcześniej musi być podpisana umowa z tym wykonawcą.
Zaliczka może wynosić maksymalnie do 50 % przyznanej dotacji, przypadającej na przedsięwzięcie zawarte w danej umowie beneficjenta z wykonawcą. Pozostałą kwotę dostanie beneficjent, po zrealizowaniu zakresu umowy i złożeniu wniosku.
Z prefinansowania w programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (skrót: WFOŚIGW).
Dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków jest dostępna w serwisie www.gov.pl lub na stronach internetowych WFOŚIGW.
Formularz jest dostępny w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na: www.gwd.nfosigw.gov.pl

Złożyć wniosek można:
– w wersji papierowej do właściwego WFOŚiGW.
– poprzez serwis www.gov.pl za pomocą systemu GWD lub bezpośrednio poprzez system GWD.

Można także złożyć wniosek za pośrednictwem banku. W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, składa się wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Po pozytywnej decyzji kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚIGW).